מימד שילובים – ביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע

מימד שילובים – ביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע

מימד שילובים - ביצוע בקרת תכן ובקרת ביצוע

שירות בקרת תכן אותה מספקת החברה כולל את כלל הפעילות בין החלטת רשות הרישוי לאשר בקשה להיתר ועד מתן היתר הבנייה. שותפים לו מבקש/עורך הבקשה להיתר, מתכננים, רשות הרישוי, מכון הבקרה, מורשי חיקוק, ומומחים מקצועיים. חוות הדעת למתן היתר בנייה הינה תוצר תהליך בקרת התכן.

בקרת תכן בחברת מימד שילובים נערכת במספר שלבים עיקריים שמטרתם להבטיח תהליך מהיר ואיכותי, עד להגשת חוות דעת חיובית למתן היתר בנייה.
קליטת הבקשה לבקרת תכן מותנית בקבלת מסמכי הבקשה על פי התקנות, ותשלום אגרות.

נתאר בקצרה מהם השלבים בתהליך בקרת תכן :


שלב ראשון – סקר תכן
בשלב זה נבצע סקר תכן אשר הינו תהליך ראשוני לבקרה מקצועית. נעבור על התכנון הראשוני שח הפרויקט ונספק ללקוח לוח זמנים להשלמת בקרת התכן ומהם משאבי הבקרה נדרשים.

שלב שני – בקרת ביניים
בבקרת התכן שנבצע נבצע בקרה מדגמית ובקרה תהליכית בדבר התאמה של הבקשה להיתר בנייה לתכן הבנייה המופיע בתוכניות .. במידה ולא נמצאה בעיה קריטית /מהותית , ולא התעורר חשש לפגם תכנוני, נספק ללקוח חוות דעת ,שתרכז השלמות ו/או תיקונים נדרשים לבקשה להיתר.

שלב שלישי – בקרה מסכמת
חברת מימד תרכז את הפערים במסמכים שהוגשו על ידי הלקוח /המתכנן לצורך עריכת חוות דעת מסכמת. לפי הצורך תתקיימנה פגישות עם מומחים /יועצים רלוונטיים כדי להביא את הנתונים הנכונים לידי הלקוח . עם איסוף וניתוח תוצאות הבקרה נעביר חוות דעת סופית המהווה את סיכום התנאים למתן היתר בנייה.

תיאור שלבי בקרת הביצוע :
פרק בקרת הביצוע כולל את כל הפעילות מהתחלת הבנייה ועד סיומה ואכלוס הבניין.
בקרת הביצוע אותה מספקת חברת מימד שילובים היא בקרה הנדסית פיזית של עבודות הבנייה המבוצעות באתר הקבלן המבצע או קבלני המשנה. בתהליכי בקרת הביצוע בוחנים את ההתאמה של הביצוע להיתר ותנאיו ואת עמידת הבנייה בתקנות, הנחיות תהליכי בניה ,בטיחות וניהול אתר נוודא שהאתר ותהליכי הביצוע מתנהלים כראוי ונצביע על כשלים אפשריים של העבודות העלולות לפגוע בבטיחות ,אי עמידה בתקנים ולוחות הזמנים.

שלב ראשון – תחילת עבודות בדיקת התאמת ההערכות לתהליכי עבודה תקינים ולדרישות על פי היתר.
אנשינו יבצעו בדיקות באתר הבניה להשלמת כלל התהליכים שנקבעו כתנאים בהיתר. לקראת תחילת עבודות הבנייה תקבע תכנית הבקרה ואבני הדרך לביקורת אשר תפרט את מועדי הביקורים הצפויים, לפי שלבי הביצוע ותחומי הביקורת.

שלב שני – בקרה באתר
מספר הביקורים הצפוי יקבע בתכנית הביקורים על סמך גודל המבנה, מורכבות הבקרה, זמן ביצוע, ומספר גורמים המעורבים בבקרה. כל ביקור יסווג על פי שלב הביצוע, התחומים הנבדקים, וישלב מספר נושאים.
בעת הביקור באתר יבדוק המפקח מטעם חברתינו את יומן הבקרה ויבצע בדיקה מדגמית של הבניין. המפקח מטעם חברת מימד יבצע בקרה על טיפול בכשלים ואי התאמות שהתגלו במהלך הביצוע, וירכז את כל המידע על בקרת האיכות, והליכי הבקרה בפרויקט ביומן בקרה. דוח מסודר ייצא ללקוח ולמנהל העבודה לצורך מעקב ותיעוד.

שלב שלישי – בקרת ביצוע גמר בניה והכנות לאכלוס.
עם גמר הבנייה והפיתוח, נבצע בדיקה מקיפה שהפרויקט בוצע בהתאם לכל תנאי ההיתר, החוקים והתקנות. המפקח יוודא שכלל הבדיקות הנדרשות על פי תקן והרשות בוצעו ותויקו , כלל התוצאות הסופיות של בדיקות הבניין, אישורי רשויות ובודקים מוסמכים ברשות מנהל העבודה . המפקח יכין את כלל התהליכים הנדרשים למעבר לחבילת שירות נוספת שמספקת חברת מימד והיא קידום תהליכי לקבלת טופס איכלוס וגמר לפרויקט..

© כל הזכויות שמורות ל- מימד ישראל.

Developed By - Wapps

אנחנו פה בשבילך

נציג שירות זמין לשיחה: מאיה